Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego

w zakresie sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Internetu przez Małgorzata Lisik Magcosmet, ul. Wybrzeże Jana Pawła II 36/28, 37-700 Przemyśl, NIP: 6222397923, REGON: 181019329 - poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.twojzdrowywlos.pl. Adres poczty elektronicznej kontakt@twojzdrowywlos.pl, telefon 888905906.

1.2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.2.1. Sprzedawca – Małgorzata Lisik Magcosmet, ul. Wybrzeże Jana Pawła II 36/28, 37-700 Przemyśl, NIP: 6222397923, REGON: 181019329 . Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

1.2.2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

1.2.3. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.twojzdrowywlos.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

1.2.4. Towar - produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

i posiadający wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty. Prezentowane zdjęcie Towaru może odbiegać od wersji z opisu.

1.2.5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.2.6. Cena - umieszczona przy informacji o Towarze cena brutto Towaru znajdującego się w Sklepie, wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT. Obok ceny wyrażonej w złotych polskich może być również umieszczona cena wyrażona w walucie obcej. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy towaru.

1.3. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.

1.4. Pełna zawartość serwisu, a w szczególności teksty, grafika, fotografie oraz oprogramowanie stanowi własność Małgorzata Lisik Magcosmet i jest chroniona prawami autorskimi. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie zawartości serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

§ 2

Oferta

2.1. Sklep internetowy www.twojzdrowywlos.pl prowadzi w szczególności sprzedaż kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy, ciała i włosów, w tym naturalnych, aptecznych i gabinetowych oraz akcesoriów kosmetycznych i fryzjerskich.

2.2. W ramach działalności Sklepu internetowego przeprowadzane są akcje promocyjne polegające w szczególności na przyznawaniu Bonów rabatowych na zasadach i warunkach, o których Sprzedawca informuje każdorazowo na stronach serwisu. Składanie i realizacja Zamówień złożonych w ramach akcji promocyjnych odbywa się zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość

pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym.

3.2. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie internetowym po uprzedniej rejestracji umożliwiającej założenie własnego konta lub też bez niej - jako użytkownik niezarejestrowany. Rejestracja jest dobrowolna. Rejestracja Klienta ułatwia dokonywanie kolejnych transakcji bez konieczności podawania danych do dostawy przy każdej transakcji. Dla klienta niezalogowanego konto użytkownika tworzone jest automatycznie po podaniu adresu e-mail (dane do konta wysyłane są na adres email podany w pierwszym kroku formularza zamówienia). Umożliwia to między innymi wgląd w zamówienia, pobieranie faktur.

3.3. Wszystkie dane osobowe Klienta umieszczone w Sklepie internetowym celem rejestracji bądź składania Zamówień są wykorzystywane tylko w celu obsługi Zamówień. Klient ma do nich bieżący dostęp po zalogowaniu się i prawo ich modyfikacji. Sprzedawca nie udostępnia danych żadnym podmiotom zewnętrznym, chyba, że jest to niezbędne do realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientowi informacji związanych tylko i wyłącznie z Zamówieniem.

§ 4

Składanie zamówień

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.twojzdrowywlos.pl i dokonać wyboru Towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie

podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu zamówienia,

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

- wybranej formy płatności,

- wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia

z Małgorzata Lisik Magcosmet umowy sprzedaży zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 5

Realizacja zamówień, formy płatności i sposoby dostawy

5.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny

w magazynie. O dostępności lub nie informuje adnotacja umieszczona przy każdym Towarze. W przypadku dokonania zakupu Towarów w całości lub w części niedostępnych, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia, w jaki sposób zamówienie ma zostać zrealizowane. W takiej sytuacji możliwa jest częściowa realizacja Zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania na realizację Zamówienia, anulowanie Zamówienia w całości lub w części.

5.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU,

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.3. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności kwoty będącej sumą ceny zakupionych Towarów i kosztów wysyłki w ciągu 14 dni od chwili złożenia zamówienia.

5.4. Zamówienia nieopłacone w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.  

5.5. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu sumy określonej w § 5 ust. 5 pkt 3 niniejszego Regulaminu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.6. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. Faktura VAT może być przesłana w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.

5.7. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy zamówionych Towarów:

- przesyłka kurierska (DPD) (przedpłata / pobranie)

- Paczka w RUCHU ORLEN

- InPost Paczkomaty

5.8. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej. Koszty wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie.

5.9. Termin realizacji dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej wynosi maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

5.10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6

Odstąpienie od umowy

6.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej sklepu: https://twojzdrowywlos.pl/content/6-formularz-odstapienia-od-umowy

6.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, w której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru możliwy jest jedynie w nienaruszonym opakowaniu i powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych za pobraniem.

6.6. Należność zostanie zwrócona na wskazany w dokumencie zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) niezwłocznie po otrzymaniu Towaru wraz z dowodem zakupu.

6.7. Wyżej wymienione warunki zwrotu nie dotyczą produktów wykonanych według indywidualnego zamówienia Klienta i nie dotyczą sprzedaży na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz podmiotów gospodarczych.

§ 7

Reklamacje

7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenie wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7.2. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.

7.3. Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie https://twojzdrowywlos.pl/content/7-formularz-reklamacji na adres: Małgorzata Lisik Magcosmet , ul. Wybrzeże Jana Pawła II 36/28 37-700 Przemyśl. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację również ustnie (osobiste zgłoszenie, telefoniczne) lub pisemnie korzystając z formularza reklamacji (list, wiadomość email wysłana na adres kontakt@twojzdrowywlos.pl).

7.4. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta

b) numer zamówienia;

c) data zakupu produktu;

d) data stwierdzenia wady produktu; 

e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

f) określenie roszczenia.

7.5. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu produktu u Sprzedawcy (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).

7.6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

7.7. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe (brak zapasów produktu) Sklep zwróci Klientowi kwotę odpowiadającą zapłaconej cenie towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w Sklepie towary.

7.8. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

7.9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

§ 8

Ochrona Danych Osobowych i Prywatności RODO

8.1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca

Małgorzata Lisik Magcosmet, ul. Wybrzeże Jana Pawła II 36/28, 37-700 Przemyśl, NIP: 6222397923, REGON: 181019329

8.2 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

8.3 Rejestrując się w Sklepie twojzdrowywlos.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie twojzdrowywlos.pl.

8.4 Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, skorzystania z konsultacji kosmetycznej, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru, obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

8.5 Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

8.6 O ile Klient wyrazi na to zgodę jego dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych - newsletter. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniej dyspozycji na maila: kontakt@twojzdrowywlos.pl lub poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w każdym newsletterze.

8.7 W celu dokonania wysyłki zamówionego/zakupionego towaru Sprzedawca udostępnia zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe firmom kurierskim lub firmie świadczącej usługi pocztowe(w zależności od wyboru sposobu dostawy przez Klienta), wraz ze zleceniem dostawy. Dane osobowe udostępniane będą wyłącznie w celu wykonania zawartej z Klientem umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8.8 Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: kontakt@twojzdrowywlos.pl, numer telefonu: 888905906

8.9 Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania.

§ 9

Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93

z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedawcę.

100% kupujących poleca tego sprzedawcę
116 0 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 116 ocen sprzedaży:
  • Zgodność z opisem 5
  • Obsługa kupującego 5